Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden is aangepast op: 5 maart 2018

Artikel 1: Specificatie videobestand

De video zal geleverd worden op formaat algemeen geschikt voor online distributie. Dit houd in: mp4-bestand, h.264 gecodeerd, full hd 1920×1080 pixels.

Artikel 2: Duur en annulering

 1. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor de duur van de overeengekomen werkzaamheden, zodat deze van rechtswege eindigt op het moment dat de werkzaamheden zijn voltooid.
 2. Het vergaren van de videobeelden ten behoeve van de videomontage zal gedaan worden in 5 tot 7 vooraf geplande filmdagen binnen de overeengekomen duur van deze opdracht met mogelijkheid tot 1 extra dag uitloop.
 3. Bij door opdrachtgever annuleren van een geplande filmdag korter dan 24 uur van tevoren worden 50 % van de vooraf gemaakte kosten van opdrachtnemer door opdrachtgever vergoed.
 4. In geval van annulering door opdrachtgever van de productie zijn alle door opdrachtnemer ter zake van de opdracht gemaakte kosten opeisbaar.

Artikel 3: Specificatie videomontage

 1. De videomontage zal gemaakt worden met de videobeelden die vergaard zijn binnen het aantal vooraf geplande filmdagen zoals beschreven in Artikel 4.2.
 2. Het vastleggen van de videobeelden gebeurt aan de hand van een vooraf afgesproken shotlist. Deze shotlist dienst na door opdrachtnemer opgesteld te zijn akkoord bevonden te worden door opdrachtgever.
 3. De videobeelden worden opgenomen zoals is overeenkomen. De inhoud van de film is bij benadering tijdens acceptatie van de opdracht medegedeeld, maar blijft afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
 4. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor tussentijdse wijzigingen aan het brengen in de regie van de productie.

Artikel 4: Dataopslag

Opdrachtnemer houdt het beeldmateriaal dat gebruikt wordt voor het maken van deze opdracht in bewaring op opslag media volgens de volgende voorwaarden:

 1. Opdrachtnemer zal uiterste zorg dragen in het zorgvuldig in bewaring houden van opslagmedia met daarop opgeslagen beeldmateriaal, echter kan opdrachtnemer niet garant staan voor het daadwerkelijk in bewaring blijven van het beeldmateriaal gedurende en na de overeengekomen duur van de opdracht. Voorbeelden van risico’s van het verliezen van beeldmateriaal zijn: diefstal van opslagmedia, defect raken van opslagmedia en het fysiek beschadigd raken van opslagmedia.
 2. Beeldmateriaal dat op locatie vergaard is zal na afloop van iedere filmdag ingeladen worden op de opslagmedia van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer houdt opslagmedia met daarop het beeldmateriaal in bewaring voor een periode van 3 maanden nadat de opdracht beëindigd is.

Artikel 5: Keuring / revisie

Opdrachtnemer biedt binnen de afgesproken vergoeding van deze opdracht tweemaal de mogelijkheid tot revisie van de video’s aan, nadat het concept is ingestuurd. Voor extra revisies rekent opdrachtnemer meerwerk volgens artikel 7.1.

Artikel 6: Overmacht, risico, tekort schieten

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en toedoen van opdrachtnemer. Het door opdrachtnemer niet na kunnen komen van gemaakte afspraken als gevolg van overmacht geeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Wanneer opdrachtgever opdrachtnemer niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren, door in gebreke te blijven wat betreft het delen van benodigde gegevens of het beschikbaar stellen van faciliteiten benodigd voor de uitvoering van deze opdracht, wordt de opdracht automatisch opgeschort of verlengd.

Artikel 7: Meerwerk

 1. Vanuit opdrachtgever gewenst meerwerk t.b.v. de opdracht kan in overleg geleverd worden tegen een uurtarief van €60 per uur.
 2. Bij vertraging van de opdracht als gevolg van overmacht, tekort schieten van opdrachtgever, verlies van data, of risico’s met betrekking tot het in gebreken zijn van derden wordt de opdracht verlengd voor een periode die in overeenstemming redelijke wijs benodigd wordt geacht ten behoeve van het adequaat afronden van de opdracht. Kosten die hieruit voortvloeien voor opdrachtnemer worden voor 50% door opdrachtnemer gedeeld. Voorbeelden van dergelijke kosten zijn: huur van benodigde apparatuur en reiskosten.

Artikel 8: Overige overeenkomsten

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de kosten en rechten voortvloeiend uit distributie van de videoproductie.
 2. Opdrachtnemer mag de productie gebruiken in eigen portfolio, voor verwerving van opdrachten en promotie.
 3. Zowel de Opdrachtnemer en opdrachtgever zijn eigenaar van het beeldmateriaal en hebben de eigendomsrechten om het beeldmateriaal te gebruiken. De opdrachtgever levert is verantwoordelijk voor eigen mediaopslag om het materiaal te bewaren.